Begroting 2020

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen.

Verhaal van Flevoland
In de Omgevingsvisie FlevolandStraks hebben Provinciale Staten beschreven hoe belangrijk het is om het verhaal van Flevoland beter en meer gezamenlijk uit te dragen. Het Verhaal van Flevoland verdient het met verve te worden verteld, zodat de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en trots uitdragen. Het gedachtegoed van het verhaal van Flevoland wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast speelt landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol bij het Verhaal van Flevoland.

Recreatie en toerisme
De vrijetijdssector groeit jaarlijks en biedt kansen voor Flevoland om in mee te groeien. De provincie faciliteert bij publiekstrekkers en grootschalige evenementen met als doel recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland zetten we in op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We dragen het Verhaal van Flevoland uit, zowel in promotie als in ons vrijetijdsaanbod. We stimuleren de sector door het Verhaal van Flevoland een onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland dragen we bij aan een verbeterde bekendheid in binnen- en buitenland van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming. Samen met onze partners versterken we zo de profilering van de Flevolandse vrijetijdssector.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. Het is belangrijk dat we als provincie een bijdrage leveren in het samenspel van de overheden die gezamenlijk zorg dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. In de Cultuurnota 2017-2020 ligt het accent op het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur. Met de nieuwe Cultuurnota voor de periode 2021-2024 blijven we daarop inzetten en sluiten daarmee aan bij de opgaven het Verhaal van Flevoland en Krachtige Samenleving uit de Omgevingsvisie FlevolandStraks. Met het Erfgoedprogramma bouwen we vanaf 2020 verder aan het erfgoed van Flevoland, het beschermen en verrijken en bovenal het erfgoed uitdragen en inzetten als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Krachtige Flevolandse samenleving
De ambitie, doelen en beoogde resultaten voor de opgave Krachtige Samenleving zijn in de uitwerkingsagenda Samen maken we Flevoland in februari 2019 vastgelegd. In 2020 worden het netwerk en de activiteiten voor een positief gezond Flevoland (preventie) verder uitgebouwd, waaronder follow up van de agenda vitaal platteland (leefbaarheid). Wat betreft aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt sluiten we zoveel mogelijk aan bij het economisch programma en de bredere Human Capital-agenda. Verderzetten we ons actief in voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige zorginfrastructuur en verbinding van gezondheidszorg met sociaal domein en andere sectoren.

Sport
We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland geven we uitvoering aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo stimuleren we een sportieve, gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventieakkoord en het Nationaal Sportakkoord bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie.

Maatschappelijk effect

Flevoland heeft een gezonde en welvarende samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren is. De versterkte Flevolandse identiteit en publiekstrekkers trekken meer bezoekers naar Flevoland.

Effect van ons beleid

De kwaliteiten van landschap en erfgoed zijn benut voor een rijk ruimtelijk plan dat inwoners, ondernemers en gebiedspartners verbindt. De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid en hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers. We hebben preventieactiviteiten van regionale partners ondersteund zodat Flevolanders langer fit en gezond blijven en daarmee langer zelfredzaam zijn en economisch en sociaal beter deelnemen aan de samenleving.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 8.988
Baten € -10
Saldo € 8.978
ga terug