Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

3.1 Algemeen

Kapitaalgoederen zijn bezittingen waarin de provincie heeft geïnvesteerd en die een maatschappelijke waarde vertegenwoordigen. De maatschappelijke waarden van de provinciale infrastructuur zijn mobiliteit, bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid. Naast de infrastructuur beschikt de provincie over andere kapitaalgoederen, waaronder het provinciehuis en de overige vestigingen (steunpunten wegbeheer). Om de waarde van de kapitaalgoederen gedurende de levensduur te behouden, worden deze doelmatig, duurzaam en kostenefficiënt beheerd.

De provincie is verantwoordelijk voor het beheer en in stand houden van de provinciale infrastructuur. Deze infrastructuur omvat wegen, fietspaden, kunstwerken inclusief beweegbare bruggen en sluizen, vaarwegen, groen, verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) en openbare verlichting. De provincie heeft de wettelijke zorgplicht voor deze kapitaalgoederen. Het provinciale areaal omvat onder andere:

Tabel 3.1: provinciaal areaal

Wegen

Weg

618 km

Fietspad

362 km

Rotondes

69 stuks

Vaste bruggen

88 stuks

Duikers (civiele kunstwerken)

84 stuks

Verkeersregel installaties

41 stuks

Lichtmasten

2.313 stuks

Water

Vaarweg

169 km

Beweegbare bruggen

11 stuks

Sluizen

11 stuks

Passantensteigers

27 stuks

Oeverconstructies

317 km

Natuurvriendelijke oevers

25 km

Groen

Bermen

1.118 hectare

Bermsloten

610 km

Bos en sierbeplanting

103 hectare

Bomen

34.585 stuks

ga terug