Begroting 2020

Energie, duurzaamheid en milieu

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de stappen naar duurzame energie en het behouden van de goede uitgangspositie op gebied van bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en geluid.

Regionale Energie Strategie
Ons doel voor 2023 is energieneutraal Flevoland exclusief mobiliteit en voor 2030 energieneutraal Flevoland inclusief mobiliteit. Dit betekent dat we binnen de provincie net zoveel hernieuwbare energie opwekken als er aan totale energie wordt verbruikt. Als koploper in productie hernieuwbare energie draagt Flevoland bij aan het behalen van de nationale doelstellingen van het Klimaatakkoord. Het uitgangspunt daarbij is dat de aanpak van de klimaatopgaven haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar moet zijn. Net als alle andere regio’s gaat Flevoland een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Hierin geven we aan hoeveel elektriciteit we met wind en zon gaan produceren in 2030 en hoe we in 2050 gebouwen niet meer met aardgas verwarmen.

DE-on
DE-on is opgericht om de energietransitie te versnellen en specifiek daar waar sprake is van markt-falen. We onderzoeken in hoeverre we DE-on nog krachtiger kunnen maken door verregaande samenwerking (of inbedding) in Horizon en zetten dit -afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek- in gang. Het DE-on fonds is volledig belegd en de middelen komen vanwege het revolverende karakter later vrij. Zo nodig stellen we nieuw investeringskapitaal beschikbaar.

Duurzaamheid en circulaire economie
Het is onze ambitie om in 2030 grondstoffenleverancier te zijn voor de circulaire economie, met als dragers groene grondstoffen, gebruikte materialen en het geven van het goede voorbeeld door de provinciale organisatie. We faciliteren het Platform Circulair Flevoland en keteninitiatieven waarin partijen samenwerken aan businesscases en het oplossen van belemmeringen. Zo stimuleren we zowel de productie als het gebruik van circulaire materialen en producten.

We zien het als de belangrijkste taak in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie om andere partijen in staat te stellen de kansen te pakken, die de circulaire economie biedt. Het is onze ambitie om in 2030 bekend als grondstoffenleverancier voor de nieuwe circulaire economie. De uitvoering richt zich op onder meer het faciliteren van het Platform Circulair Flevoland en keteninitiatieven. Door hier actief op in te zetten ontdekken we welke condities nodig zijn voor een succesvolle transitie. Hierbij gaat het onder meer om passend economisch instrumentarium voor versnelling en innovatie, wet- en regelgeving en ruimtelijk beleid. Meer specifiek pakt de provincie ook een rol in het geven van Het goede voorbeeld (o.a. door inkoop- en aanbesteding) en waar mogelijk in de uitvoering van provinciale programma’s en activiteiten.

Milieu: lucht, bodem en geluid
In Flevoland is het een groot goed dat schone lucht vanzelfsprekend is. Tegelijkertijd zien we wel verarming van de bodem en afname van de biodiversiteit en luchtkwaliteit. Het is de ambitie dat Flevoland de huidige kwaliteit op het gebied van milieu en gezondheid behoudt. De wettelijke kaders opgelegd door Rijksoverheid zijn voor ons leidend. Dat betekent dat we nieuwe ontwikkelingen zorgvuldig willen inpassen, zodat zij zo min mogelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de leefomgeving.

Omgevingsdiensten
In 2019 hebben provincie en OFGV een start gemaakt met een heldere koppeling tussen het strategische/operationele beleid van de provincie en de uitvoering van taken door de OFGV. Deze koppeling komt voort uit de wens om inzichtelijk te krijgen hoe de uitgevoerde taken door de OFGV zich verhouden tot het beleid van de provincie. Door vooraf in het uitvoeringsprogramma voor 2019 een koppeling te maken met het provinciaal beleid kan bij de tussentijdse verantwoording van de door de OFGV uitgevoerde taken worden aangegeven hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelen en kunnen ook de juiste prioriteiten en doelen worden gesteld. Deze werkwijze wordt ook bij de opdrachtverlening voor 2020 voortgezet.

Maatschappelijk effect

Het terugdringen van CO2-uitstoot door onder andere energiebesparing, circulariteit, de warmtetransitie en opwekking duurzame energie, en Flevoland is zo goed mogelijk voorbereid op klimaatveranderingen en de economische kansen daarvan worden benut. De Flevolandse leefomgevingskwaliteit blijft behouden.

Effect van ons beleid

Flevoland is energieneutraal, exclusief mobiliteit. Het opwekken van energie wordt ruimtelijk goed ingepast, de markt wordt gestimuleerd om CO2-neutraal te produceren, we maken de energie -en grondstoffentransitie mogelijk en participatie bij energie opwekprojecten wordt gestimuleerd.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 10.557
Baten € -813
Saldo € 9.744
ga terug