Begroting 2020

E. Verwerking coalitieakkoord en verloop begrotingssaldo

E. Verwerking coalitieakkoord en verloop begrotingssaldo

E1. Overzicht verwerking Coalitieakkoord 2019-2023

In onderstaande tabel is weergegeven hoe het Coalitieakkoord 2019-2023 is verwerkt in de Programmabegroting 2020.

NR

Onderwerp

 Structureel

Inci-den-teel

Prog.

Verwerkingswijze begroting 2020

2020

2021

2022

2023

onder-
deel

1

Digicity MITC (cofinanciering)

     -  

     -  

     -  

     -  

    3,00

 nvt 

Niet verwerkt

2

Infra wegen

     -  

     -  

     -  

   1,00

       -  

 7.3 

Oormerk Nieuw Beleid

3

Infra fietspaden

     -  

   1,10

   1,10

   1,10

       -  

 7.3 

Oormerk Nieuw Beleid en reserve Mobiliteit

4

Infra Smart mobility

     -  

   1,12

   1,12

   1,12

       -  

 7.3 

Oormerk Nieuw Beleid

5

Infra Programma Duurzaamheid 

   0,60

   0,60

   0,60

   0,60

       -  

 6.3 

Storting voorziening NJO Infrastructuur

6

- Verbreding A27 Cofinanciering (Stichtse brug -A1)

     -  

     -  

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 n.v.t. 

Niet verwerkt

7

- Verbreding A27 Cofinanciering (Stichtse brug -A6)

     -  

     -  

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 n.v.t. 

Niet verwerkt

8

- Spoorlijn Flevokust.

     -  

     -  

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 n.v.t. 

Niet verwerkt

9

Natuurontwikkeling

   0,50

   0,50

   0,50

   0,50

       -  

 2.2 

0,38 structureel onttrekking reserve Natuur, restant ten laste van Nieuw Beleid

10

Bodemdaling

   0,45

   0,45

   0,45

   0,45

       -  

 2.1 

Onttrekking reserve Bodem

11

Landbouw meerdere smaken 

   1,10

   1,10

   1,10

   1,10

       -  

 2.1 

Ten laste van Nieuw Beleid

12

Maatregelen Circulaire Economie

   0,80

   0,80

   0,80

   0,80

       -  

5.2 

Ten laste van Nieuw Beleid

13

Actieplan biodiversiteit

   0,25

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 2.2 

Ten laste van Nieuw Beleid (alleen 2020)

14

Openbaar vervoer landelijk gebied

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 n.v.t. 

Niet verwerkt

15

Budget voor schone leefomgeving

   0,10

   0,10

   0,10

   0,10

       -  

 7.3 

Oormerk Nieuw Beleid

16

Economisch programma nieuwe periode

     -  

     -  

     -  

     -  

    8,00

 n.v.t. 

Niet verwerkt

17

Topsectoren, MKB-cofinanciering 

   0,50

   0,50

   0,50

   0,50

       -  

 3.1 

Ten laste van Nieuw Beleid

18

Groeifonds

     -  

     -  

     -  

     -  

    8,00

 n.v.t. 

Niet verwerkt

19

Krachtige samenleving 

     -  

     -  

     -  

     -  

    1,00

 n.v.t. 

Niet verwerkt

20

Lelystad Next level 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 n.v.t. 

Niet verwerkt

21

Nationaal park Nieuw land

   0,45

   0,45

   0,45

   0,45

       -  

 2.2 

Ten laste van Nieuw Beleid

22

Opstellen en onderhouden regionale woonagenda

   0,10

   0,05

   0,05

   0,05

       -  

 1.1 

Ten laste van Nieuw Beleid

23

Energietransite

     -  

     -  

     -  

     -  

    6,50

 n.v.t. 

Bestaand oormerk DE-ON reserve strat.projecten

24

Openbaar vervoer

   0,15

   0,15

   0,15

   0,15

       -  

 6.1 

Ten laste van Nieuw Beleid

25

Landschap behouden en versterken

   0,10

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 1.1 

Ten laste van Nieuw Beleid (alleen 2020)

26

Toezichthouders buitengebied 

   0,20

   0,20

   0,20

   0,20

       -  

 2.2 

Ten laste van Nieuw Beleid

27

Fonds vitaal platteland/leefbaarheid, samenhang landelijk gebied

     -  

     -  

     -  

     -  

    2,00

 n.v.t. 

Niet verwerkt

28

Uitwerking rapport Van Geel Oostvaardersplassen

     -  

     -  

     -  

     -  

    3,00

 n.v.t. 

Oormerk reserve Natuur

29

Aanvullende middelen voor energietransitie

   0,65

   0,65

   0,65

   0,65

       -  

 5.1 

Ten laste van Nieuw Beleid

30

Iconisch museum voor moderne kunst 

     -  

     -  

     -  

     -  

 p.m. 

 n.v.t. 

Niet verwerkt

31

Fonds artistieke experimenten 

     -  

     -  

     -  

     -  

    2,30

 n.v.t. 

Niet verwerkt

32

Erfgoedprogramma 

   0,53

   0,53

   0,53

   0,53

       -  

 4.1 

Ten laste van Nieuw Beleid (waarvan 0,129 storting in reserve Monumenten)

33

Batavialand

     -  

     -  

     -  

     -  

 p.m. 

 n.v.t. 

Niet verwerkt

34

Versterking recreatieve sector

     -  

     -  

     -  

     -  

       -  

 n.v.t. 

Niet verwerkt

35

Realisatie Oostvaardersoevers 

     -  

     -  

     -  

     -  

    4,00

 n.v.t. 

Oormerk Nieuwe Natuur
(3 mln.) en reserve strat.projecten (1 mln.)

36

ICT beheer op orde

   0,40

   0,40

   0,40

   0,40

       -  

 7.4 

Ten laste van Nieuw Beleid

37

ICT ontwikkelingen

   0,10

   0,10

   0,10

   0,10

       -  

 7.4 

Ten laste van Nieuw Beleid

38

Ondersteunende capaciteit nieuw college.

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

 p.m. 

       -  

 n.v.t. 

Binnen bestaand budget opgelost

39

Veiligheid en ondermijning

   0,10

   0,10

   0,10

   0,10

       -  

 7.1 

Ten laste van Nieuw Beleid

Totaal

  7,08

  8,90

  8,90

  9,90

  37,80

E2. Overzicht verloop begrotingssaldo 2020-2023

Conform vigerend beleid worden mutaties die van invloed zijn op het begrotingssaldo verrekend met (de vrije ruimte in) de stelpost Nieuw Beleid. Onderstaand is het verloop van deze stelpost weergegeven ten opzichte van de vorige begroting (Programmabegroting 2019), zodat inzichtelijk is welke mutaties van invloed zijn geweest op de begrotingsruimte.

 Nadien genomen besluiten: 

      PS-besluit: formatieuitbreiding Griffie (14-11-2018) 

-270

-270

-270

-270

      PS-besluit: Visit Flevoland (19-12-2018) 

-60

-60

-60

-60

      PS-besluit: Organisatievisie en formatiebudget (30-1-2019) 

-1.400

-1.202

-980

-980

 Totaal tussentijds genomen besluiten: 

-1.730

-1.532

-1.310

-1.310

 Waarvan geoormerkt: 

 A. oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 

      Houtribdijk strand naar 400m (kap.last investeringen a € 2 mln.) 

100

100

100

100

      Snel internet landelijk gebied 

0

0

0

0

      SWUNG (subsidieregeling) 

200

200

200

200

      SWUNG (vanaf 2023 kap.last over investeringen a € 2,7 mln.) 

135

135

135

135

 B. oormerken overig 

      Inzet Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering 

600

600

600

600

      Werelderfgoed Schokland 

50

50

50

50

 C. oormerken nieuwe Collegeperiode 

      Nieuw beleid vanaf 2019 P-nota 2017-2021 

2.000

2.000

2.000

2.000

 D. oormerken Interbestuurlijk Programma (IBP) 

      Interbestuurlijk Programma 

6.780

8.150

9.980

9.980

 Totaal geoormerkt: 

9.865

11.235

13.065

13.065

 Autonome ontwikkelingen: 

     Dividend BNG 

50

50

50

50

     Uitkering Provinciefonds 

12.550

11.758

10.732

13.934

     Opcenten Motorrijtuigenbelasting 

-15.400

-15.500

-15.700

-15.100

     Actualisatie stelpost L&P 

200

950

1.200

-1.600

     Actualisatie stelpost onzekerheden 

400

400

400

0

     Structurele financiële consequenties MAB (t.l.v. oormerk MAB) 

-600

-600

-600

-600

     Proces- en onderzoekskosten Oostvaardersplassen 

-400

-200

0

0

     Akker- en weidevogelbescherming 

-23

-23

-23

-23

     Actualisatie kapitaallasten Flevokust Haven 

204

204

204

204

     Actualisatie exploitatie Flevokust Haven 

-90

-90

-90

-90

     Bijdragen omgevingsdiensten 

-376

-376

-218

-218

     Statenverkiezingen 2023 

0

0

0

-300

     Windenergie eindigt in 2022 

0

0

0

250

     Bijdrage Agenda IJsselmeergebied 2050 

-100

-100

-100

-100

     Kennisimpuls Delta Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater 2019-2022 

-16

-16

-16

0

     Voorbereidingskosten provinciaal waterprogramma 

-200

0

0

0

     Aanvullend budget Omgevingswet 

-256

-256

-100

-100

     Jaarlijkse uitzetting kapitaallasten Infrastructuur 

0

0

0

-75

 Totaaleffect autonome ontwikkelingen op vrije ruimte 

-4.056

-3.798

-4.260

-3.768

 Mutatie oormerken: 

     Structurele financiële consequenties MAB (t.l.v. oormerk MAB) 

600

600

600

600

     SWUNG (subsidieregeling) eindigt in 2022 (t.l.v. oormerk SWUNG) 

0

0

100

200

 Coalitieakkoord (Algemeen CA): 

     Infra duurzaamheid 

-600

-600

-600

-600

     Natuurontwikkeling van onderop 

-500

-500

-500

-500

     Bodemdaling 

-450

-450

-450

-450

     Landbouw meerdere smaken 

-1.100

-1.100

-1.100

-1.100

     Circulaire economie 

-800

-800

-800

-800

     Actieplan biodiversiteit 

-250

0

0

0

     Topsectoren MKB 

-500

-500

-500

-500

     Procesgeld NP Nieuw Land 

-450

-450

-450

-450

     Opstellen en onderhouden woonagenda 

-100

-50

-50

-50

     Openbaar Vervoer 

-150

-150

-150

-150

     Landschap 

-100

0

0

0

     Toezichthouders buitengebied 

-200

-200

-200

-200

     Aanvullende middelen energietransitie 

-650

-650

-650

-650

     Erfgoedprogramma 

-529

-529

-529

-529

     ICT 

-500

-500

-500

-500

     Veiligheid/ondermijning 

-100

-100

-100

-100

     Waarvan t.l.v. dekkingsreserves (bodem en natuur) 

830

830

830

830

 Totaaleffect coalitieakkoord op vrije ruimte (incl. oormerk IBP en college) 

-6.149

-5.749

-5.749

-5.749

 Mutatie oormerken: 

     Inzet oormerk IBP en Nieuw college 

8.780

10.150

11.980

11.980

     Infra wegen (oormerk) 

0

0

0

-1.000

     Infra fietspaden (oormerk) 

0

-1.038

-1.038

-1.038

     Infra smart mobility (oormerk) 

0

-1.120

-1.120

-1.120

     Schone leefomgeving (oormerk) 

-100

-100

-100

-100

 Overige ontwikkelingen (Algemeen PB): 

     Diverse ontwikkelingen bedrijfsvoering (MO) 

-70

-70

-70

-70

     Diverse ontwikkelingen bedrijfsvoering (BDO) 

-30

-30

-30

-30

     Actualisatie GS-budgetten (salaris en wachtgeld) 

4

104

104

104

     Uitzetting budget Participatiewet 2023 

0

0

0

-51

     Actualisatie kapitaallasten Staat van Activa 

19

-19

-22

4

     Actualisatie rentebaten 

-3

-2

0

-19

     Actualisatie OV-budgetten 

275

355

448

419

     Investeringsimpuls 

-25

0

0

0

     Procesgelden Ziekenhuis

-50

0

0

0

     Geothermie

-50

0

0

0

     SWUNG (subsidieregeling) 

-200

-200

-100

0

 Totaaleffect overig op vrije ruimte (incl. oormerk IBP en college) 

-130

138

330

356

  Mutatie oormerken Nieuw Beleid 

     SWUNG (subsidieregeling)

200

200

100

0

     Actualisatie oormerk SWUNG (kapitaalslasten)

135

0

0

0

    Actualisatie oormerk Houtribdijkstrand

100

0

0

0

     Vernieuwend Initiatief Prijs (27-2-2019) 

-50

0

-50

0

 Resterende oormerken: 

 A. oormerken n.a.v. Perspectiefnota 2017-2021 

      Houtribdijk strand naar 400m (kap.last investeringen a € 2 mln.) 

0

100

100

100

      SWUNG (vanaf 2023 kap.last over investeringen a € 2,7 mln.) 

0

135

135

135

 B. oormerken overig 

      Vernieuwend initatief Prijs 

50

0

50

0

      Werelderfgoed Schokland 

50

50

50

50

 C. oormerk n.a.v. coalitieakkoord 2019-2023 

     Infra wegen (oormerk) 

0

0

0

1.000

     Infra fietspaden (oormerk) 

0

1.038

1.038

1.038

     Infra smart mobility (oormerk) 

0

1.120

1.120

1.120

     Schone leefomgeving (oormerk) 

100

100

100

100

 Totaal stelpost Nieuw Beleid (vrije ruimte + oormerken) 

200

1.826

3.386

3.904

ga terug