Begroting 2020

Vernieuwend bestuur

Algemeen
Provincies hebben een belangrijke schakelfunctie in het bestuur van ons land. Bovenlokale, regionale en nationale vraagstukken komen samen op het niveau van deze overheden. Bijna nooit als enige, steeds in verbinding met andere overheden, instanties en inwoners. De komende bestuursperiode investeren we in de ontwikkeling van het bestuur van deze provincie.

Bestuurlijke vernieuwing
Er zijn na de verkiezingen van maart 2019 nieuwe Provinciale Staten gekozen. Eén van de accenten die deze staten aanbrengen is de beoogde verbetering van de relatie tussen de inwoners en de provinciale overheid. De rol van volksvertegenwoordiger en de betrokkenheid van de Flevolander zullen deze periode meer aandacht krijgen dan tot nu toe. De intentie is dan ook om langs verschillende lijnen bestuurlijke vernieuwing mogelijk te maken. En dat gaat verder dan alleen het bieden van de gebruikelijke inspraak. Het houdt in dat in een vroegtijdig stadium, bijvoorbeeld in het voorbereidingsproces op besluitvorming ruimte wordt gevonden om initiatieven, alternatieven en belangen naar voren te brengen.

Regionale opgaven
Onze focus is steeds gericht op onze bijdrage aan de ontwikkeling en bloei van het eigen gebied. En we willen helpen bij het oplossen van vraagstukken in onze omgeving. Voor de opgaven waar we voor staan zijn de bestuurlijke grenzen zijn daarbij betrekkelijk. We hebben elkaar nodig. Deze wederzijdse afhankelijkheid en wederkerigheid zorgt ervoor dat de provincie zich profileert als een regionale speler, als samenwerkingspartner, als een medeoverheid die bij uitstek geschikt is om de regionale belangen te behartigen, en verbindingen te leggen tussen lokale, regionale en (inter)nationale opgaven. Het denken in dergelijke opgaven stimuleert de regionale samenwerking tussen provincie en gemeenten. Opgaven en ambities pakken we verbindend en grensoverschrijdend op, samen met betrokken partners.

De provincie Flevoland neemt actief deel aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In dit bestuurlijk netwerk stemt Flevoland met de partners af over de ruimtelijke ontwikkeling, economie en mobiliteit in het MRA-gebied. Er is een nauwe wisselwerking tussen de MRA-regio en Flevoland. De economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de MRA-regio zijn van grote invloed op de ontwikkelingen in Flevoland. De provincie trekt zoveel mogelijk samen op met Almere en Lelystad.  De provincie Flevoland participeert ook in het samenwerkingsverband Regio Zwolle. In dit samenwerkingsverband staat de economische ontwikkeling voorop. In het verlengde hiervan zijn ook thema’s als mobiliteit, human capital en duurzaamheid aan de orde.   
Flevoland vormt de schakel tussen het westen en het noordoosten van het land. Het is de ambitie van het college om deze verbindende positie van meerwaarde te laten zijn voor de ontwikkeling in onze provincie.     

Samen werken
Flevoland is volop in ontwikkeling. Daarin is een nieuwe fase aangebroken. De afgelopen jaren is de jongste provincie zelfbewuster geworden en staat ze in de publieke belangstelling. In de Omgevingsvisie hebben Provinciale Staten verwoordt dat Flevoland meer dan voorheen door de inwoners zal worden ontwikkeld. Dat is een uitdaging aan ons en onze inwoners. Samen met inwoners en andere belanghebbenden en overheden hebben we de opgaven voor deze regio uitgewerkt in samenwerkingsagenda's en uitvoeringsagenda's. De komende bestuursperiodes zijn dat de leidende opgaven die naar 2030 en verder kijken. Deze ontwikkeling van onze regio geven wij in samenspraak met de maatschappelijke partners en onze gebiedspartners vorm in de concrete uitvoering van onze uitwerkingsagenda.

Europa
Europa is voor Flevoland een belangrijke partner. De afgelopen jaren hebben wij de nodige ambitie en bestuurlijke inzet gepleegd in Europese ontwikkelingen. Het blijkt effectief om de belangen van Flevoland in Brussel goed onder de aandacht te brengen. Daarom richt Flevoland zich actief op de belangenbehartiging voor Europese Fondsen in de volgende programmaperiode 2020-2027. En voor concrete programma’s en projecten in Flevoland vragen we aandacht en middelen in Europa. De ontwikkelingen rond de Brexit en de gevolgen daarvan voor onze regio volgen we nauwgezet. Ook onderwerpen als duurzaamheid en klimaat staan hoog op de agenda van de Europese gremia. In algemene zin behartigen we de Flevolandse belangen in diverse Europese netwerken. Flevoland is niet alleen in EU-verband actief, maar ook in de Raad van Europa. De commissaris van de Koning is lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa, voorzitter van de Monitoring Committee en woordvoerder voorkoming radicalisering.

Bestuursstijl
In het Coalitieakkoord 2019 - 2023 staan veel inhoudelijke ambities om de samenleving van Flevoland toekomst te bieden. Daarnaast beschrijft het akkoord uitvoerig hoe we denken onze resultaten te bereiken. Met een bestuursstijl die past bij de opgaven van dit gebied: open en constructief, in dialoog, met inbreng vanuit de praktijk en de samenleving, met onze partners, vanuit vertrouwen. Bij de vorming van de nieuwe coalitie hebben wij afgesproken ons in te zetten voor bestuurlijke vernieuwing, participatie aan het openbaar bestuur vanuit de samenleving en het voorkomen en verminderen van belemmerende regelgeving.

Provinciale Staten/Statengriffie
Provinciale Staten maken ruimte voor de majeure dossiers in Flevoland, meer dan voorheen in dialoog met de Flevolandse Samenleving. Dienend hieraan is de nieuwe vergaderstructuur: deze geeft ruimte voor de politiek.
De dienstverlening van de Statengriffie sluit aan op de ambities van de Staten en wordt ingevuld met de kernwaarden Vernieuwingsgericht-Betrouwbaar-Toegankelijk-Dienstverlenend-Deskundig en Sprankelend.

Maatschappelijk effect

De overheid bevordert een goed woon- werk en leefklimaat voor de Flevolandse samenleving

Effect van ons beleid

Een verbeterde (inter)nationale en regionale positie van Flevoland.

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 148.609
Baten € -268.881
Saldo € -120.272
ga terug