Begroting 2020

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

C. Specificatie van de verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld
(incl. directe personele lasten)

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

439

435

434

434

3.9 Water, overige baten en lasten

707

501

499

483

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

13.279

1.493

1.489

1.489

8.1 Ruimtelijke ordening

1.792

1.677

1.314

1.314

8.2 Volkshuisvesting

263

211

210

210

2 Landbouw, visserij en natuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

178

177

177

177

4.1 Bodembescherming

742

539

538

538

5.1 Natuurontwikkeling

5.707

5.089

1.087

1.087

5.2 Beheer natuurgebieden

10.400

9.981

9.932

9.699

5.3 Beheer flora en fauna

1.290

1.087

887

887

5.9 Natuur, overige baten en lasten

1.522

1.371

521

521

6.1 Agrarische aangelegenheden

2.929

3.169

3.416

3.758

6.3 Kennis en innovatie

466

311

309

309

6.9 Regionale economie, ov Baten&lasten

1.343

1.052

662

162

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

496

101

100

100

8.1 Ruimtelijke ordening

1.372

1.171

1.171

1.171

3 Economie

6.2 Logistiek

425

422

421

421

6.3 Kennis en innovatie

1.322

1.291

1.087

1.087

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

9.350

8.437

7.773

7.774

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig samenleving

6.4 Recreatie en toerisme

1.614

1.610

1.612

1.608

7.1 Cultuur

5.313

5.175

5.173

5.173

7.2 Maatschappij

1.988

1.982

1.981

1.981

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten&lasten

824

822

822

822

8.1 Ruimtelijke ordening

514

369

359

79

5 Energie, duurzaamheid en milieu

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

10

10

10

10

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

0

0

0

0

4.1 Bodembescherming

743

608

607

607

4.4 Vergunningverlening en handhaving

4.514

4.510

4.351

4.351

4.6 Duurzaamheid

3.877

1.566

1.563

1.563

4.9 Milieu, overige baten en lasten

859

855

754

654

5.9 Natuur, overige baten en lasten

370

369

369

369

7.1 Cultuur

37

10

10

10

8.1 Ruimtelijke ordening

2.075

1.711

1.708

1.458

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

35.202

28.401

29.318

30.615

2.2 Waterwegen

3.502

3.805

4.912

5.629

2.3 Openbaar vervoer

36.516

36.550

36.577

36.606

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten&lasten

2.870

2.702

2.451

2.346

7 Vernieuwend bestuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

52

52

52

52

0.5 Alg.dekk middelen, ov baten en lasten

1.262

5.839

10.929

14.763

0.6 Overhead

31.577

30.729

30.314

30.295

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.359

1.348

1.345

1.346

1.1 Provinciale staten

2.476

2.490

2.452

2.752

1.2 Gedeputeerde staten

2.064

1.945

1.940

1.940

3.9 Water. overige baten en lasten

37

37

36

36

0.8 Mutaties reserves

87.868

57.103

72.229

52.739

4.4 Vergunningen en handhaving

1

1

1

1

1.3 Kabinetszaken

73

72

72

72

1.6 Openbare orde en veiligheid

425

421

420

420

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio

7

7

7

7

0.7 Vennootschapsbelasting

50

50

50

50

Baten per programma naar taakveld

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

-470

-470

-470

-470

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

-22

-22

-22

-22

2 Landbouw, visserij en natuur

5.2 Beheer natuurgebieden

-50

-50

0

0

5.1 Natuurontwikkeling

-1.500

-1.500

0

0

6.9 Regionale economie, ov Baten&lasten

-260

-490

-500

0

3 Economie

6.2 Logistiek

-357

-357

-357

-357

6.9 Regionale economie, ov. baten&lasten

-1.263

-968

-968

-968

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtig sameleving

0.6 Overhead

-10

-10

-10

-10

5 Energie, duurzaamheid en milieu

4.1 Bodembescherming

-400

-400

-400

-400

4.6 Duurzaamheid

-150

0

0

0

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-73

-73

-73

-73

8.1 Ruimtelijke ordening

-190

0

0

0

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-391

-391

-391

-391

2.2 Waterwegen

-83

-83

-83

-83

2.3 Openbaar vervoer

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

7 Vernieuwend bestuur

0.1 UItkering provinciefonds

-107.560

-106.368

-108.742

-111.944

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-59.000

-59.600

-60.200

-60.800

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-111

-86

-62

-62

0.4 Deelnemingen

-378

-378

-378

-378

0.6 Overhead

-3.032

-3.032

-3.032

-3.032

0.8 Mutaties reserves

-98.773

-47.357

-60.722

-42.978

1.2 Gedeputeerde staten

-27

-27

-27

-27

x € 1.000

ga terug