Begroting 2020

Mobiliteit

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Flevoland.

Programma Mobiliteit en Ruimte   
De Mobiliteitsvisie Flevoland heeft het jaar 2030 als horizon. Innovatieve verkeersoplossingen en duurzaamheid zijn belangrijke thema's. De snelle ontwikkelingen in onze samenleving vragen ook bij verkeer om een flexibele planvorming, maar wel met duidelijke uitgangspunten en doelen. Dit biedt ruimte om in de programmering in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en kansen. De opgaven zijn in het Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 uitgewerkt. Daarnaast wordt gestart met het opstellen van een nieuw Programma Mobiliteit en Ruimte 2022.

Waar het gaat om onze provinciale infrastructuur voeren we (de voorbereiding van) een aantal (grote) infrastructuurprojecten uit, waarbij we invulling geven aan de ambities uit het collegeakkoord. We doen een verkenning naar de verbetering van de ontsluiting van Urk waarbij een voorwaarde is dat de gemeente Urk mede financiert, we doen onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie van een verlengde Anthony Fokkerweg, we stellen in overleg met gebiedspartners een plan op voor het verbeteren van het (snel)fietspadennet, we voeren investeringsprojecten uit van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p-MIRT jaarschijf 2020) en we stellen het p-MIRT 2021-2025 op (waar onder Hogering, reconstructie N307 bij Roggebot, reconstructie Ganzenwegweg-Knardijk).
We houden de bestaande (vaar)wegen en fietspaden kwalitatief op peil.


Innovatie openbaar vervoer

Met de lopende aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) voor concessie IJssel-Vecht voor de periode 2021 (stadsvervoer Lelystad)/2024 (streekvervoer) tot 2030 en de OV-visie die Provinciale Staten in 2015 hebben vastgesteld, ligt er een goede basis voor het verbeteren van de bereikbaarheid met het OV binnen de financiële kaders. We verbeteren de bereikbaarheid van het landelijk gebied door samen met bewoners en organisaties te zoeken naar flexibelere en waar nodig kleinschaligere vervoersvormen om het vervoeraanbod beter te laten aansluiten bij de vervoersvraag.

Duurzame Mobiliteit
In de Klimaatwet en het Klimaatakkoord zijn en worden ambitieuze doelen gesteld voor het terugdringen van de uitstoot van het broeikasgas CO2. Ten opzichte van 1990 betreft dit een reductie van 49% in 2030 en 95% in 2050. Het Kabinet is voornemens om het Klimaatakkoord in oktober 2019 vast te stellen.
Het belangrijkste deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord moet worden gerealiseerd op nationaal en Europees niveau. Daarop aansluitend wordt ook regionaal en lokaal inzet gevraagd om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord vorm te geven, is met het Rijk afgesproken per regio Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) op te zetten.
Het regionaal mobiliteitsprogramma wordt voor zover het Flevoland betreft verwerkt in het nieuw op te stellen Programma Mobiliteit en Ruimte 2022. Hiermee blijft het Programma Mobiliteit en Ruimte het integrale kader.
We beginnen overigens niet bij nul. We nemen al deel aan het programma MRA-Elektrisch, hebben al een visie duurzaam goederenvervoer, hebben eisen gesteld aan de verduurzaming van het busmaterieel bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie IJssel-Vecht en de aanbesteding van de regiotaxi en werken aan smart mobility, verduurzaming eigen infrastructuur en eigen mobiliteit.

Strategisch uitvoeringsprogramma beheer, onderhoud en vervanging infrastructurele kapitaalgoederen (SUP 2.0)
De SUP 2.0 wordt tegelijkertijd met de begroting door PS vastgesteld. Deze SUP is een actualisatie van de Koepelnota uit 2014. De kwaliteitsniveaus waarop we beheer en onderhoud van onze wegen en vaarwegen uitvoeren zijn herijkt. Ook de bijbehorende indicatoren zijn geactualiseerd. De indicatoren geven een beeld van de staat van onderhoud van onze wegen, vaarwegen en bijbehorende assets (provinciale eigendommen op het gebied van wegen en vaarwegen), zoals bruggen en sluizen, vaste kunstwerken, oeverconstructies en verkeerslichten gerelateerd aan de norm. Op grond van kostenkengetallen is de budgetbehoefte opnieuw bepaald.

Maatschappelijk effect

Flevoland is goed bereikbaar, zowel voor regionaal, inkomend als uitgaand verkeer en via openbaar vervoer. Vlotte en veilige bereikbaarheid draagt bij aan de economie en aan de deelname van Flevolanders aan het maatschappelijke leven.

Effect van ons beleid

De bereikbaarheid van Flevoland (ook via openbaar vervoer) is op een duurzame manier verbeterd, waardoor betere randvoorwaarden zijn ontstaan voor wonen, werken en recreëren.

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 68.426
Baten € -8.474
Saldo € 59.952
ga terug