Begroting 2020

B. Overzicht reserves en voorzieningen

B. Overzicht reserves en voorzieningen

Meerjarig verloop reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht, waarin het beleid wordt uiteengezet. In deze begroting is uitgegaan van de nota Reserves en voorzieningen 2015-2019 die in december 2015 is
vastgesteld. Gelijk met deze begroting wordt de herziene nota Reserves en voorzieningen 2020-2023 aan Provinciale Staten aangeboden.
Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2020 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken per peildatum 31 december 2020. Dit betreft een moment opname, voor veel van deze oormerken is ook na 2020 reeds een onttrekking/besteding in de begroting opgenomen.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De algemene reserve is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven, waarvoor geen andere dekking beschikbaar is. Deze reserve wordt gevoed uit incidentele meevallers en rekeningoverschotten, waaraan geen bestemming is gegeven. Voor de algemene reserve is een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar, waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2020 voldaan.

De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van de provincie. De noodzakelijke minimumomvang van de algemene reserve wordt medebepaald door het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing toegelicht. Voor de algemene reserve bestaat geen bestedingsplan. Binnen de algemene reserve zijn geen oormerken aanwezig, deze kan voor de weerstandscapaciteit daarom volledig als ‘vrije ruimte' worden beschouwd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

Resterend oormerk per 31-12-2020

Risicoreservering opcenten MRB

9.600

Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve, waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) boven formatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (incl. POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit en stelpost versterking organisatie bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Af

Frictiekosten 2020

-732

Grootschalige kunstprojecten (NR: B006)

De reserve heeft de volgende doelen:

 • Onderhoud en beheer van de 8 (was 7) landschapskunstwerken;
 • Realisatie van landschapskunstwerken;
 • Toepassing 1% kunstregeling bij investeringen in infrastructuur, verbouwing, nieuwbouw of aankoop van provinciale gebouwen door de provincie die een bedrag van 10 miljoen euro te boven gaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

33

Resterende oormerken per 31-12-2020

  Fonds artistieke experimenten (coalitieakkoord 2019-2023)

190

Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie en onderhoud van rijks- en gemeentelijke monumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

28

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg (rijksbijdrage)

129

Matching rijksbijdrage (coalitieakkoord 2019-2023)

129

286

Strategische projecten (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die van strategisch belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat daarbij doorgaans om majeure projecten die naar hun omvang niet binnen de jaarlijks in de begroting beschikbare middelen kunnen worden opgevangen. Gelet op de omvangrijke bedragen die veelal met het uitvoeren van majeure projecten zijn gemoeid en de noodzaak om tot verdere ontwikkeling van de provincie te komen, is een substantiële reserve de komende jaren noodzakelijk.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren, omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken, waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

4.253

Af

Landbouw meerdere smaken

-200

Bijdrage Poort Lelystad OVP

-1.000

Cofinanciering Leader

-362

Digitale ontsluiting buitengebied

-150

Monitoring van het Economisch Programma

-50

Lange termijn visie erfgoed (Cultuurbeleid 2017-2020)

-20

Krachtige samenleving

-384

Circulaire economie

-30

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

-21

Verbindingsweg A6 - Amsterdam Lelystad Airport

-105

Project Digitalisering Statenwerk

-16

Marker Wadden

-400

Trintelzand

-600

GLB-pijler 1 (POP 3) - waterprogramma

-393

-3.731

Resterende oormerken per 31-12-2020

Fonds Landelijk Gebied

43

NP Nieuw Land (mandaat GS)

1.280

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land

468

Beleidskader Oostvaardersplassen

52

Nota Verrassend Groen

238

Spirocan (achtervang lening)

1.500

Kredietfaciliteit MKB doorstartfonds (achtervang lening)

477

Regiegroep techniek en gebiedspromotie

54

Composietencluster

300

MITC

2.000

Toeristisch recreatieve benutting Fl. monumenten

80

Werelderfgoed Schokland

500

Cultuurbeleid 17-20

106

Krachtige samenleving (mandaat GS)

592

Achtervang lening DE-on (incl. geothermie)

8.328

Fietspadennetwerk

606

Kornwerderzand (mandaat GS)

2.500

Fietspad Grote Trap

1.870

Stedelijke bereikbaarheid Almere (SBA)

753

Regiefunctie ontsluiting luchthaven

136

HOV Luchthaven - infrastructuur (mandaat GS)

1.000

Procesgeld Rijksvastgoed Lelystad

105

Kapitaallasten Innovatiepaviljoen Floriade Werkt!

700

Trintelzand

300

Marker Wadden

100

Statengriffie

284

ICT

448

Informatietechnologie

400

Uitvoering coalitieakkoord 2019-2023 (restant IBP 2019)

2.160

JR2018-18 Onderhoud infrastructuur

5.450

Flevokust spoorwegennetwerk

2.200

Stimuleringsbudget (initiële Verduurzaming OV)

500

Verkeersmanagment en Bereikbaarheid Ooststrand

265

Oostvaardersoevers (coalitieakkoord 2019-2023 + € 3mln. B032)

1.000

Totaal oormerken

36.794

In bovenstaande tabel is nog geen rekening gehouden met toekomstige stortingen in de reserve, die nog niet in het saldo per 31 december 2020 zijn opgenomen. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2019-2023 een aantal incidentele inspanningen aangegeven (zie bijlage E1. Overzicht verwerking Coalitieakkoord 2019-2023), welke in bovenstaande tabel nog niet zijn opgenomen. Voor een groot deel hiervan zijn dekkingsmiddelen aangewezen waaronder de vrije ruimte in de reserve Strategische Projecten. Een bedrag van € 7,15 mln. is echter nog ongedekt. In het Coalitieakkoord is vastgelegd dat ‘toekomstige financiële meevallers bij voorrang worden ingezet ter dekking van dit tekort, mits het weerstandsvermogen op niveau is’.

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door grotere evenementen te realiseren en snel in te spelen op buitenkansen die zich voordoen.
De bestedingsdoelen van de reserve zijn opgenomen in de Sportnota 2019-2022. De uitvoering van de sportnota is opgedragen aan Gedeputeerde Staten. Aanvragen worden getoetst aan de Sportnota.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sport

330

0

0

330

Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond; daarna kan de reserve worden opgeheven (indicatie 2022). Het Rijk heeft de resterende bijdrage voor de gehele periode in 2017 reeds volledig voldaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Projectbijdragen Luchthavenfonds

-112

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-2.000

-2.112

Resterend oormerk per 31-12-2020

Luchthavenfonds

104

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF
(excl. cofinanciering)

5.800

MITC

3.500

9.404

Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn, onder de noemer technische bijstand, middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten kennen geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van technische bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

781

0

0

781

Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsontwikkeling is externe deskundigheid nodig, die kan wisselen afhankelijk van de fase waarin de gebiedsontwikkeling zich bevindt. Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door Provinciale Staten vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan. Vanwege het ongelijkmatig verloop van de uitgaven is een reserve ingesteld; hierdoor wordt het jaarlijks beslag op de begroting geëgaliseerd.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de reserve toegevoegd waaruit de proceskosten worden betaald. Niet bestede middelen worden via de reserve meegenomen naar het volgende jaar. Indien in een jaar extra middelen nodig zijn worden deze in eerste instantie uit deze reserve onttrokken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

1.000

Af

Procesgeld Amsterdam Lelystad Airport

-113

Procesgeld Nationaal Park Nieuw Land t.b.v. Oostvaardersoevers

-100

Procesgeld Markermeer IJmeer

-20

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

-75

Procesgeld Regiodeal

-150

Procesgeld MITC

-100

-558

Resterend oormerk per 31-12-2020

Procesgeld Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

5

p-MJP/POP (NR: B027)

De reserve is ingesteld om in enig jaar niet bestede cofinancieringsmiddelen voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 2014-2020) beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering voor het programma is gelijkmatig beschikbaar. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar. Om die reden is deze egalisatiereserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting provinciale cofinanciering POP3

430

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma POP3

-1.500

Saldo uitvoeringskosten programma POP3

-600

-2.100

Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten in het kader van het meerjarenprogramma Bodem. Het betreft bodemsaneringen en projecten in het kader van het programma Duurzaam gebruik van de ondergrond. Dit ter uitvoering van het met het Rijk afgesloten Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en Aanpak Spoedlocaties. In 2015 is een vervolgconvenant Bodem en ondergrond 2016-2020 afgesloten. De voeding vindt plaats uit nog niet bestede van het Rijk (te) ontvangen (decentralisatie-)uitkeringen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Pilots bodemdaling (coalitieakkoord 2019-2023)

-450

Resterend oormerk per 31-12-2020

Bodemdaling

1.350

Egalisatiereserve gladheidsbestrijding (NR: B030)

Het doel van deze egalisatiereserve is om voor de korte en langere termijn een flexibelere buffer te creëren om de sterk wisselende inzet (en kosten) ten behoeve van de gladheidsbestrijding op te vangen, zonder dat in het reguliere onderhoudsprogramma moet worden ingegrepen. Voeding vindt plaats uit batige saldi op de begrotingspost gladheidsbestrijding in de jaren dat er lage kosten worden gemaakt. Het maximale saldo is € 500.000. Dit betreft een gedelegeerde reserve.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B030 Egalisatie gladheidsbestrijding

349

0

0

349

Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het Europese programma 2014-2020 gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten in het kader van het Europese programma 2014-2020. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen (in het kader van het Europees programma) uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Reguliere storting

900

Af

Provinciale cofinanciering OP Kansen voor West 2014-2020

-772

Provinciale cofinanciering Interreg V

-140

-912

Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen, alsmede de in het kader van het voormalig Oostvaarderswold verkregen grondposities, worden ingezet voor de realisatie van het programma Nieuwe Natuur en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een aparte reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Saldo programma Nieuwe Natuur 2018

-2.750

Resterend oormerk per 31-12-2020

Oostvaardersoevers (coalitieakkoord 2019-2023 + € 1 mln. B009)

3.000

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de Koepelnota integraal infra beheer is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het daarvoor beschikbare budget. Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Dekking kosten jaarlijks onderhoud infrastructuur

-473

Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Tevens worden de middelen hiermee gescheiden van de afronding van het lopende IFA-programma zodat de omvang van de beschikbare middelen transparant blijft. Bestedingen ten laste van de reserve Almere 2.0 vinden plaats op basis van een door Provinciale Staten vastgesteld jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere (inclusief eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting

4.200

Af

Bijdrage Jaarprogramma Almere 2.0 (excl. Floriade)

-9.920

Bijdrage jaarprogramma Almere 2.0 m.b.t. Floriade

-1.850

-11.770

Resterende oormerken per 31-12-2020

Economische Making of Floriade

2.750

Het oormerk op deze reserve is hoger dan de stand per 31-12-2020. Doordat er in de komende jaren nog stortingen plaatsvinden zal de reserve toereikend zijn om hieraan te voldoen.

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve jaarlijks onderhoud infrastructuur kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Na afloop van de vierjaarlijkse periode valt het restant van de egalisatiereserve volledig vrij ten gunste van de algemene middelen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

656

0

0

656*

* Conform vigerend beleid vallen eventuele middelen in deze reserve per eind 2019 vrij. In de nieuwe nota reserves en voorzieningen wordt voorgesteld deze bestemmingsreserve in stand te houden en deze te voorzien van een plafond. Indien Provinciale Staten dit voorstel niet overneemt zal een eventueel saldo bij het opstellen van de jaarrekening vrijvallen ten gunste van de algemene middelen conform vigerend beleid.

Mobiliteit (NR: B037)

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement, verkeersveiligheid en infrastructurele projecten. De primaire functie van de reserve is om schommelingen in de inzet van deze middelen te egaliseren en de middelen vanuit de decentralisatie uitkering voor Verkeer & Vervoer beschikbaar te houden. Het instellen van de reserve draagt bij aan het uitvoeren van het Coalitieakkoord 2015-2019 dat stelt dat de huidige budgetten voor openbaar vervoer en infrastructuur in stand worden gehouden, ook als de Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU) is overgeheveld naar het provinciefonds (hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden). De bestedingsdoelen zijn identiek aan de bestedingsdoelen van de oude BDU-bestedingen en zijn opgenomen in het p-MIRT. Daarin wordt inzicht gegeven in de specifieke bestedingsdoelen van de middelen. Het betreft een gedelegeerde reserve voor zowel stortingen als onttrekkingen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting mobiliteitsmiddelen

39.388

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling expl. budgetten

863

Reguliere storting loon & prijsontwikkeling investeringen

156

Storting verbetering kwaliteit en bereikbaarheid OV

150

Storting AROV middelen

3.012

43.568

Af

Dekking netto lasten product 6.1.1 openbaar vervoer

-28.118

Dekking netto lasten product 6.2.1 mobiliteit en verkeer

-2.066

Dekking netto budgetlasten product 6.3.1 investering infra

-1.613

Dekking bijdrage busbanen Almere (oormerk)

-2.270

Dekking bijdrage AROV/ Rijkswaterstaat (oormerk)

-3.012

Overheveling naar reserve B042 dekking afschrijvingslasten

-31.367

-68.446

Resterende oormerken per 31-12-2020

Bijdrage busbanen Almere

3.156

  Fietsmaatregelen (coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

  Ondergrondse energie-infrastructuur OV IJssel-Vecht

1.500

  Bijdrage N50

500

Totaal oormerken

7.656

Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het natuurbeleid. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Bij

Reguliere storting conform begroting

470

Af

Natura 2000 maatregelen regulier

-524

Resterend oormerk per 31-12-2020

UItvoering rapport van Geel (coalitieakkoord 2019-2023)

3.000

Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (NR: B039)

Bij de instelling van de reserve is deze eenmalig met € 6,5 mln. gevoed vanuit de algemene reserve. Jaarlijks zullen de eventuele overschotten op eenmalige ICT-middelen worden toegevoegd aan de reserve. De reserve wordt ingezet voor de kosten die gemaakt worden voor de Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B039 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering

485

0

0

485

Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Deze middelen zijn uitsluitend gedurende het volgende begrotingsjaar binnen de reserve beschikbaar en vallen vrij in het rekeningresultaat indien besteding niet tijdig heeft plaatsgevonden. Onttrekkingen aan deze reserve zijn gemandateerd aan het college van Gedeputeerde Staten.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Af

Uitvoering actieplan Het goede voorbeeld 2019-2020

-128

* Gedurende 2019 kan deze reserve nog worden ingezet voor overlopende werkzaamheden. Een eventueel saldo zal bij het opstellen van de jaarrekening vrijvallen, tenzij de staten daartoe anders hebben besloten.

Dekking afschrijvingslasten (NR: B042)

De primaire functie van deze reserve is de (extra) afschrijvingslasten te dekken, om deze zodoende te egaliseren en daarmee de exploitatieruimte van de provinciale begroting stabiel te houden. De reserve wordt ingezet ter dekking van de afschrijvingslasten voor investeringen in activa met maatschappelijk nut. De hoogte van de onttrekking uit de reserve is afhankelijk van de afschrijvingslasten, zoals deze jaarlijks voortvloeien uit de staat van activa. Het betreft een gedelegeerde reserve.

Per 1 januari 2017 is het volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet meer toegestaan om bijdragen uit het eigen vermogen (reserves) of uit de eigen exploitatie direct in mindering te brengen op het te activeren bedrag van investeringen in maatschappelijk nut. Als gevolg van deze wijziging stijgt de hoogte van de te activeren activa aanzienlijk, met als gevolg een toename van de jaarlijkse structurele afschrijvingslasten. Deze hogere structurele lasten kunnen een negatief effect hebben op de beschikbare begrotingsruimte. Om dit effect te voorkomen zijn de (reeds gereserveerde en voorgenomen) bijdragen aan investeringen apart gezet in deze reserve om de toekomstige afschrijvingslasten te dekken. Over de gehele looptijd van de activa is het effect budgetneutraal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Bij

Overheveling uit reserve B037 Mobiliteit (ontwikkelinvesteringen p-MIRT 2020)

31.367

Overheveling uit reserve B009 Strategische projecten (ontwikkelinvesteringen 2020 t.l.v. oormerk MOBLA)

105

31.472

Af

Dekking extra afschrijvingslasten

-1.271

Economisch Programma (NR: B043)

Doel van deze reserve is een duidelijk label te geven aan de middelen voor het Economisch Programma. Daarnaast wordt de onvoorspelbaarheid van inzet van middelen opgevangen door de middelen niet direct actief op de programmabegroting te zetten. Onttrekkingen aan deze reserve zijn gedelegeerd aan Gedeputeerde Staten. Op basis van doelbereik en voortgang kan met behoud van snelheid uit deze reserve geput worden, binnen de daartoe gestelde kaders.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Voucherregeling Human Capital-Agenda

Human Capital-Agenda

-275

internationaal ondernemerschap

-200

Groeihuis

-170

Netwerkversterking ondernemers

-200

-845

Resterende oormerken per 31-12-2020

Human Capital agenda

543

Financiering en support

1.500

Internationaal Ondernemerschap

1.500

Groeihuis

1.500

Netwerkversterkend ondernemerschap

1.500

Versterking economisch vestigingsklimaat

200

Verlaging bestaande oormerken i.v.m. coalitieakkoord 2019-2023

-1.000

Subtotaal oormerken

5.743

  Groeifonds (coalitieakkoord 2019-2023, te dekken uit
  oormerken)

1.000

Totaal oormerken

6.743

Duurzame energie (NR: B044)

Deze reserve is in 2018 ingesteld bij de besluitvorming omtrent de projecten binnen de opgave duurzame energie. De onttrekkingen aan deze reserve dienen te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden en de geformuleerde doelstellingen binnen de programmabegroting, dan wel de uitwerking van de opgave duurzame energie en de energieagenda. Voeding vindt plaats vanuit de resterende middelen voor duurzame energie binnen de stelpost Nieuw Beleid (in 2018 en 2019). Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave duurzame energie, zoals het expertisecentrum, initiatieven energietransitie en de regeling 'zon voor asbest'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

Af

Financiering expertisecentrum Flevo

-173

Financiering Flevoland Duurzame Energie

-475

Initiatieven energietransitie

-250

Energiebesparing i.p.v. asbestdak

-1.075

-1.973

Resterend oormerk per 31-12-2020

Stimuleringsbudget initiële Verduurzaming OV

500

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn: maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoeken ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005 Grondwaterbeheer

758

0   

0

758

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het Provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij 

Reguliere storting

472

Af

Uitvoering onderhoud 2020 volgens onderhoudsplan

-162

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden één maal per vijf jaar aangeboden aan Provinciale Staten (de huidige versie is op 29 januari 2014 door Provinciale Staten vastgesteld). De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

10.448

Af

Uitvoering onderhoud 2020 volgens onderhoudsprogramma’s

-8.237

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen (voorheen: steunpunten) en de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Het huidige plan dat bij de Perspectiefnota 2017-2021 door Provinciale Staten is vastgesteld betreft de periode 2018-2021.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

86

Af

Uitvoering onderhoud 2020 volgens onderhoudsplan

-297

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het deel van het vastgoed dat voorheen in eigendom was van Nieuw Land Erfgoedcentrum, en sinds 2017 in eigendom van de provincie Flevoland is, inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjaren onderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen. Dit onderhoudsplan wordt om de 4 jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Omdat het eigendom per 2017 is overgegaan, zal naar verwachting medio 2021 een nieuw plan worden voorgelegd voor de volgende periode (2022-2025).

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting

183

Af

Uitvoering onderhoud 2018 volgens onderhoudsplan

-350

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van voormalige gedeputeerden betaald. De hoogte van deze voorziening wordt vastgesteld door een externe partner, Loyalis Maatwerk Administraties. Hiervoor worden de volgende recente actuariële grondslagen gehanteerd:

 • Ervaringscijfers sterftekansen ABP, inclusief kostenopslag;
 • Rekenrente van DNB;
 • Overlevingskansen: prognosetafels ABP met CBS;
 • Pensioenrichtleeftijd (thans 67 jaar);
 • Contante waarde voor het nabestaandenpensioen.

Daarnaast worden de berekeningen aangepast op basis van informatie over neveninkomsten van de betreffende pensioengerechtigden.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Bij

Reguliere storting o.b.v. actuariële berekeningen

305

Af

Pensioenbetalingen (oud) leden GS

-312

Oninbare vorderingen (NR: V035)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat vorderingen oninbaar zijn.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

70

0

-0

70

Oninbare leningen (NR: V037)

De voorziening is bedoeld ter dekking van het risico dat uitgezette leningen oninbaar zijn.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

167

0

0

167

Reorganisatie bedrijfsvoering (NR: V039)

In het verleden is op basis van een visiedocument bedrijfsvoering en de bijbehorende businesscase een halvering van het aantal ondersteunende afdelingen naar 3 afdelingen en een inkrimping van de formatie met 26 fte’s gerealiseerd. Dit heeft ertoe geleid dat er vanaf 2017 een structurele besparing van € 2,6 mln. is gerealiseerd. Omdat op een zorgvuldige manier te doen, moeten incidentele proces- en frictiekosten worden gemaakt. Daarvoor is deze voorziening gevormd.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

Af

Aanwending voorziening t.b.v. frictiekosten

-189

Gronden Oostvaarderswold / Nieuwe Natuur (NR: V040)

De voorziening is gevormd om het risico af te dekken dat de geactiveerde gronden Oostvaarderswold met verlies (verkoopprijs lager dan de boekwaarde) worden afgestoten. Verwacht wordt dat de laatst beschikbare gronden waarop deze voorziening van toepassing is in 2019 worden ingezet binnen het programma Nieuwe Natuur.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V040 Gronden OVW / Nieuwe Natuur

0

0

0

0

Garantstelling personeel NLE (NR: V045)

Deze voorziening is gevormd voor het provinciale aandeel in de garantstelling van de GR NLE voor het NLE-personeel na de overgang van dat personeel naar Batavialand. Er wordt alleen een beroep gedaan op de garantstelling in het geval dat Batavialand failliet gaat. Het aandeel van de provincie Flevoland in de garantstelling is conform het in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde percentage van verdeling van de bijdragen van de GR-deelnemers bij tekorten, zoals vastgelegd in de bijlage bij de tekst van de gemeenschappelijke regeling uit 2004.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V045 Garantstelling personeel NLE

1.010

0  

0

1.010

Spaarverlof (NR: V047)

In 2017 is een nieuwe voorziening Spaarverlof gevormd. In de CAO 2017-2018 is vastgelegd dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Conform het BBV is hiervoor een voorziening ingesteld. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op (een prognose van) het aantal gespaarde verlofuren en de geldende uurtarieven per balansdatum. Het verloop van deze voorziening laat zich moeilijk voorspellen omdat het een nieuwe regeling betreft waardoor ervaringscijfers ontbreken.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

468

0

0

468

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager is dan de boekwaarde van de investering is er een voorziening opgenomen van € 7,6 mln. Conform de verslaggevingsvoorschriften is deze voorziening gesaldeerd met de boekwaarde van de activa.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V048 Duurzame waardevermindering Flevokust Haven

7.626

0

0

7.626

ga terug