Begroting 2020

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste activiteiten beschreven die bijdragen aan de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie en de uitwerking daarvan willen wat we vanuit een brede blik kijken naar wat goed is voor Flevoland. We gaan allemaal steeds meer werken vanuit het gedachtegoed van de Omgevingsvisie. De opgaven die in de vastgestelde Omgevingsvisie zijn geïdentificeerd zijn uiterst relevant en ontwikkelen zich. De opgaven zijn geïntegreerd in de reguliere taken en werkwijzen en zijn te herkennen in de verschillende programma’s.

De visie geeft een heldere ambitie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland op de lange termijn en de rol van de provincie daarin, zowel inhoudelijk als in de samenwerking met partners uit de omgeving. Daarnaast gaat de Omgevingsvisie over bestuurlijke samenwerking en ruimte voor initiatief (hoofdstuk 7). Nu komt het aan op het zetten van concrete stappen in de uitwerking.  

Ruimtelijke ontwikkeling en landschap
Flevoland kenmerkt zich door ruimte voor groei en ontwikkeling. Met de beschikbare ruimte die Flevoland zo kenmerkt willen we zorgvuldig omgaan omdat als gevolg van schaarste ook de druk op Flevoland toeneemt. We hebben een dubbele rol. Enerzijds maken we nieuwe ontwikkelingen mogelijk en vangen we ruimte vragende functies op, terwijl we anderzijds toezien op zorgvuldig ruimtegebruik en zorg voor ruimtelijke kwaliteit. Het blijft hierbij een zoektocht naar de juiste balans. De verwachting is dat de druk zal toenemen. Daarom zetten we ons ervoor in om opgaven met elkaar te combineren en te zoeken naar manieren waarop een integrale aanpak tot een verbetering van de ruimtelijke inrichting kan leiden.

Almere 2.0
Met het programma Almere 2.0 geven provincie, gemeente en Rijk uitvoering aan de afspraak die in 2013 is vastgelegd in de RRAAM-overeenkomst over de verdere verstedelijking van Almere met een groei van in principe 60.000 woningen. Via het Fonds Verstedelijking Almere wordt op basis van een meerjarenprogramma geïnvesteerd in sleutelprojecten die het verschil maken in de ontwikkeling van Almere en de regio en zo bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad. Dit jaar wordt een Handelingsperspectief MRA Oostflank opgesteld waar opnieuw naar de ambities van het RRAAM gekeken wordt.

Omgevingswet
De invoering en implementatie van de Omgevingswet is een belangrijke wetgevingsoperatie die over meer gaat dan alleen het omkatten van regels, het heeft ook invloed heeft op de rol en bevoegdheden van de provincie. Het is een beleidsmatige en cultuurverandering die ertoe dwingt keuzes te maken. De minister gaat uit van invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Van de provincies wordt verwacht dat zij hun beleid en regels voor inwerkingtreding van de Omgevingswet in lijn brengen met het nieuwe stelsel van instrumenten. In dat kader is in begin 2019 het provinciale beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving technisch omgezet naar instrumenten van de Omgevingswet (Omgevingsprogramma Flevoland en Omgevingsverordening Flevoland). Deze ‘basis’ moet nog verder worden ontwikkeld.

Voor een goede samenwerking binnen de provincie wordt ambtelijk en bestuurlijk afgestemd met Flevolandse ketenpartijen. Dit gebeurt in het (ambtelijk) Platform Omgevingswet Flevoland en de Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland.

Onder de Omgevingswet wordt gewerkt met een digitaal stelsel. Voor het digitaal stelsel dat landelijk beschikbaar wordt gesteld (DSO-LV) is in december 2018 een beheerakkoord gesloten tussen Rijk, IPO, VNG, UvW over het beheer en de doorontwikkeling ervan. Hieruit volgt een verplichting om aan het DSO-LV mee te betalen vanaf 2020. De provincie zal in 2020 haar aansluiting op het DSO-LV maken en testen. Aan het digitaal werken in de keten zal samen met de ketenpartners invulling gegeven worden. De provincies gezamenlijk zijn beoogd huismeester van de informatiehuizen natuur en externe veiligheid. In 2020 en 2021 wordt onderzocht hoe verschillende informatieproducten via het DSO-LV beschikbaar gesteld kunnen worden.

Water
Waterberging, droogte, kwaliteit van (grond)water en drinkwatervoorziening en -bescherming zijn de komende periode de opgaven die spelen in Flevoland. De provincie stelt de kaders waarbinnen het waterschap zijn werk doet. In nauwe samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland gaan we aan de slag met maatregelen die Flevoland beter voorbereiden op extreme weerpieken. Daarbij is het uitgangspunt dat Flevoland een robuust, veilig en schoon (drink-)watersysteem behoudt.

Maatschappelijk effect

Een duurzame verdere ontwikkeling van ons stedelijk en landelijk gebied als aandeel in de (boven)regionale ontwikkeling met het behoud van het gevarieerde aanbod van de woon-, werk- en leefomgeving. Dit gebeurt in samenwerking met partners uit de regio.

Effect van ons beleid

Ruimtelijk-economische ontwikkelingen zijn zorgvuldig ingepast met oog voor de ruimtelijke (en landschappelijke) kwaliteiten van onze provincie. Het robuuste, veilige en schone (drink-)watersysteem is behouden.

Programmaonderdelen en doelen

x € 1.000
Lasten € 14.052
Baten € -492
Saldo € 13.559
ga terug