Begroting 2020

Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef
cijfer
2019

Streef-
cijfer
2020

2021
-
2023

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar
Bron: IBIS
Toelichting: Indicator conform RO Visie Werklocaties Flevoland 2015 en Convenant: tijd die nodig is om harde planvoorraad uit te geven (harde voorraad /gemiddelde uitgifte per jaar)

19
jaar

18
jaar

16
jaar

15
jaar

14
jaar

10  jaar

Leegstand kantoren Almere en Lelystad
Bron: Monitor Plabeka

31,2%

28,9%

24,7%

21%

<20%

<20%

Ontwikkeling woningvoorraad
Bron: CBS
Toelichting: het aantal dat jaarlijks aan de woningvoorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.

1.311

2.258

2.750

≥ 2.750

≥ 2.750

≥ 2.750

Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen  
Bron: Provincie Flevoland

98%

98%

98%

100%

100%

100%

Percentage gerealiseerde Natuurvriendelijke oevers langs provinciale hoofdvaarten*
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

n.b.

40%

40%

40%

Almere 2.0

Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het meerjarenprogramma 2017-2021 van Almere 2.0.

n.b.

20%

40%

60%

80%

100%

* In het beleid van de provincie Flevoland is opgenomen dat 40% (km) natuurvriendelijke oevers zijn gerealiseerd langs de oevers van de provinciale hoofdvaarten. Om inzichtelijk te hebben in hoeverre deze ambitie en aanverwante maatregelen zijn uitgevoerd, wordt met deze (nieuwe) indicator inzichtelijk welke opgave er nog ligt voor de provincie.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2016

2017

2018

Streef-cijfer 2019

Streef-cijfer 2020

2021
-
2023

Waterkwaliteit (oppervlakte-water)

Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*:

  • goed
  • matig
  • ontoereikend
  • slecht

Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

0%
83%
17%
0%

>0%
<83%
<17%
0%

>0%
<83%
<17%
0%

>0%
<83%
<17%
0%

* Vanuit de Kaderrichtlijn Water is het verplicht om in 2027 de doelen te hebben bereikt ten aanzien van een goede chemische en ecologische kwaliteit van de oppervlaktewateren in Flevoland. Om deze reden is het ambitieniveau voor 2027 vanuit de theorie, dat 100% van de waterlichamen voldoen aan een goede waterkwaliteit. Echter wordt de waterkwaliteit vanuit de KRW beoordeeld op basis van het ‘one out, all out’ principe. Dit is ook de reden dat 0% van de waterlichamen voldoet aan een goede kwaliteit, omdat de slechtst scorende parameter in deze waterlichamen nog steeds matig scoort. Vanwege het ‘one out, all out’ principe en vertraagde reactie van de ecologie is het daarom niet realistisch om als streefcijfer voor 2027 te formuleren dat 100% van de waterlichamen voldoet aan een goede waterkwaliteit. Om realistische streefwaarden te formuleren voor de periode 2019 t/m 2023 is ervoor gekozen om te werken met groter of kleiner dan de huidige waarde (zie tabel).