Begroting 2020

Bedrijfsvoering

Algemeen

5.1 Algemeen

Provinciale Staten bepalen als volksvertegenwoordiging de koers van de provincie en dragen de uitwerking daarvan op aan ons college. Voor een adequate uitvoering van deze opdracht gaan wij als college van Gedeputeerde Staten aan de slag. En daarbij is een goede organisatie en bedrijfsvoering onontbeerlijk. Wij realiseren ons daarbij dat veel voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op de achtergrond plaatsvinden. Dit onzichtbare werk is echter cruciaal.

Goede bedrijfsvoering betekent dat zij kwalitatief op orde is en in staat is om de eerder genoemde opdracht uit te kunnen voeren. Tegelijkertijd is ze ook efficiënt; ze legt geen groter beslag op de beschikbare middelen dan strikt noodzakelijk is. Het is aan directie en management om de kwaliteit en efficiëntie van de organisatie te borgen en te optimaliseren. De bedrijfsvoering moet zich voortdurend aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, opgaven en wettelijke verplichtingen. Ook nieuwe inhoudelijke accenten en andere wijzen van werken vragen om aanpassingen in de bedrijfsvoering van de organisatie. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend te investeren in de bedrijfsvoering.  

Veranderingen in de rol van de overheid en specifiek van onze provincie zorgen ervoor dat onze organisatie zich daarop heeft aan te passen. Naast de inhoudelijke aanpassingen zien we dat terug in de IT-infrastructuur, in de eigentijdse huisvesting en in de modernisering van de arbeidsverhoudingen en het werkgeverschap.  

ga terug