Begroting 2020

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D. Specificatie van incidentele baten en lasten

D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten

 

incidenteel

structureel

Totaal 2020

incidenteel

structureel

Totaal 2021

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

14.052

14.052

0

1.932

1.932

2 Landbouw, visserij en natuur

7.425

16.044

23.469

5.500

15.622

21.122

3 Economie

3.056

4.945

8.001

2.395

4.712

7.106

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

465

8.448

8.913

290

8.425

8.715

5 Energie, duurzaamheid en milieu

2.009

8.498

10.507

0

7.745

7.745

6 Mobiliteit

21

68.405

68.426

1.187

60.774

61.961

7 Vernieuwend bestuur

30

60.835

60.866

23

63.958

63.980

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

-1.500

-310

-1.810

-1.500

-540

-2.040

3 Economie

-190

-1.431

-1.621

-50

-1.275

-1.325

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

0

-10

-10

0

-10

-10

5 Energie, duurzaamheid en milieu

-150

-663

-813

0

-473

-473

6 Mobiliteit

0

-8.474

-8.474

0

-8.474

-8.474

7 Vernieuwend bestuur

0

-170.109

-170.109

0

-169.492

-169.492

Stortingen in reserves

4.928

82.940

87.868

2.428

54.675

57.103

Onttrekkingen uit reserves

-9.565

-89.208

-98.773

-8.228

-39.129

-47.357

x € 1.000

incidenteel

structureel

Totaal 2022

incidenteel

structureel

Totaal 2023

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

1.573

1.573

0

1.557

1.557

2 Landbouw, visserij en natuur

250

15.630

15.880

250

15.249

15.499

3 Economie

2.192

4.062

6.254

2.192

4.062

6.254

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

280

8.428

8.708

0

8.425

8.425

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

7.487

7.487

0

7.137

7.137

6 Mobiliteit

4.284

59.528

63.812

0

65.746

65.746

7 Vernieuwend bestuur

23

68.473

68.496

23

72.597

72.620

1 Ruimtelijke ontw. wonen en water

0

-492

-492

0

-492

-492

2 Landbouw, visserij en natuur

0

-500

-500

0

0

0

3 Economie

-50

-1.275

-1.325

-50

-1.275

-1.325

4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl.

0

-10

-10

0

-10

-10

5 Energie, duurzaamheid en milieu

0

-473

-473

0

-473

-473

6 Mobiliteit

0

-8.474

-8.474

0

-8.747

-8.474

7 Vernieuwend bestuur

0

-172.442

-172.442

0

-176.224

-176.224

Stortingen in reserves

2.428

69.801

72.229

2.428

50.311

52.739

Onttrekkingen uit reserves

-7.084

-53.638

-60.722

-2.438

-40.540

-42.978

x € 1.000

D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de Productenraming.

Programma-onderdeel

Omschrijving incidentele lasten

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

2.2 Natuur en landelijk gebied

21 Actieplan biodiversiteit

250

0

0

0

21 Cofinanciering Leader NPNL

362

0

0

0

22 Nationaal Park Nieuw Land

1.000

850

0

0

22 Oostvaardersoevers

100

0

0

0

23 IJmeer/Markermeer

1.020

400

0

0

24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

4.000

4.000

0

0

24 Procesgelden Nieuwe Natuur

250

250

250

250

25 Top-up Waterprogramma

393

0

0

0

26 Digitale ontsluiting buitengebied

150

0

0

0

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

7.525

5.500

250

250

3.1 Economisch programma

11 Human Capital agenda

78

0

0

0

11 Programma-activiteiten v.d. Assembly

203

203

0

0

12 Intereg V

175

142

142

142

Totaal 3.1 Economisch programma

457

345

142

142

3.2 Gebieds-opgaven

21 Luchthaven Lelystad

224

0

0

0

23 Procesgelden MITC

100

0

0

0

23 Noordelijk Flevoland

2.050

2.050

2.050

2.050

23 Procesgeld Regiodeal NF

150

0

0

0

23 Servicehaven Noordelijk Flevoland

75

0

0

0

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

2.599

2.050

2.050

2.050

4.2 Cultuur en erfgoed

22 Rijksmonument Waterloopbos

81

0

0

0

Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed

81

0

0

0

4.3 Krachtige samenleving

31 Actualisatie/uitwerken Omgevingsplan

384

290

280

0

Totaal 4.3 Krachtige samenleving

384

290

280

0

5.1 Regionale energiestrategie

11 opgave duurzame energie

2.009

0

0

0

Totaal 5.1 Regionale energiestrategie

2.009

0

0

0

6.2 Ontwikk. en innovatie mobilit.

21 Voorverkenningen infrafonds

21

21

0

0

Totaal 6.2 Ontwikk en innovatie mobilit.

21

21

0

0

6.3 Infrastructuur

32 Niet jaarlijks onderhoud infrastructuur

0

1.166

4.284

0

Totaal 6.3 Infrastructuur

0

1.166

4.284

0

7.4 Bedrijfsvoering

43 Aanbestedingskosten

16

0

0

0

43 NLE

23

23

23

23

Totaal 7.4 Bedrijfsvoering

30

23

23

23

8.5 Reserves *

51 Strategische projecten

4.253

1.753

1.753

1.753

51 Monumentenzorg

286

286

286

286

51 Algemene reserve

356

356

356

356

51 Grootschalige kunstprojecten

33

33

33

33

Totaal 8.5 Reserves**

4.928

2.428

2.428

2.428

2.2 Natuur en landelijk gebied

24 Bijdrage projecten nieuwe natuur

-1.500

-1.500

0

0

Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied

-1.500

-1.500

0

0

3.1Economisch programma

12 Interreg V

-100

0

0

0

12 OP West 2014-2020

-40

0

0

0

Totaal 3.1 Economisch programma

-140

0

0

0

3.2 Gebiedsopgaven

23 Noordelijk Flevoland

-50

-50

-50

-50

Totaal 3.2 Gebiedsopgaven

-50

-50

-50

-50

5.2 Duurzaamheid en circulaire economie

21 Circulaire economie - beleid

-150

0

0

0

Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie

-150

0

0

0

7.5 Reserves *

51 Doorgeschoven activiteiten

-128

0

0

0

51 Nieuwe Natuur

-2.750

-2.750

-250

-250

51 Procesgelden gebiedsontwikkeling

-558

0

0

0

51 Strategische projecten

-3.731

-2.843

-4.834

-188

51 Zuiderzeelijngelden

-2.112

-2.000

-2.000

-2.000

51 Economisch Programma

-845

-635

0

0

Totaal 7.5 Reserves

-10.122

-8.228

-7.084

-2.438

x € 1.000

* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen al incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.

ga terug