Begroting 2020

Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten geeft een totaalinzicht in de financiële consequenties van het voorgenomen beleid. Het saldo van de baten en lasten van de programma's vormt het geraamde saldo exclusief reservemutaties. Vervolgens vinden er toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves plaats, waarna het geraamde resultaat 2020 (en latere jaren) zichtbaar wordt. De meerjarenbegroting 2020-2023 is structureel en reëel in evenwicht (zie paragraaf 1.3).

ga terug